תורה, נביאים וכתובים

מתוך ידידי הסנהדרין
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שמות

 • ג,טז - לך ואספת את זקני ישראל וגו'
 • ג,יח - ושמעו לקולך ובאת אתה וזקני ישראל וגו'
 • יח,כא - ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל וגו'
 • יח,כב - ושפטו את העם בכל עת וגו'
 • יח,כד - וישמע משה לקול חותנו וגו'
 • יח,כה - ויבחר משה אנשי חיל וגו'
 • יח,כו - ושפטו את העם בכל עת וגו'
 • יט,יז - ויתיצבו בתחתית ההר
 • כד,א - אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל וגו'
 • כד,ז - ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע
 • לד,כז - ויאמר ה' אל משה כתב לך את הדברים האלה וגו'

ויקרא

 • יח,ה - וחי בהם
 • יט,לב - מפני שיבה תקום והדרת פני זקן
 • יט,לג - וכי יגור אתך גר וגו'

במדבר

 • יא,טז - אספה לי שבעים איש מזקני ישראל וגו'
 • יא,יז - ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך וגו'

דברים

 • טז,יח - שופטים ושטרים תתן לך בכל שעריך וגו'
 • יז,ח - כי יפלא ממך דבר למשפט... וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו
 • יז,ט - ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט וגו'
 • יז,י - ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך וגו'
 • יז,יא - על פי התורה אשר יורוך... לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל
 • לא,כא - כי לא תשכח מפי זרעו
 • לג,ד - תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

שמואל

 • ב, טז,כג - ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האלהים

ישעיה

 • א,כה - ואשיבה ידי עליך ואצרף כבור סיגיך
 • א,כו - ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק
 • א,כח - ושבר פשעים וחטאים יחדיו וגו'
 • ב,ג - כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים
 • ה,טז - ויגבה ה' צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה
 • מ,ב - דברו על לב ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה וגו'
 • נב,ב - התנערי מעפר קומי שבי ירושלים וגו'
 • נו,א - כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי - קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות
 • נו,ז - והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי וגו'
 • נט,כא - ואני זאת בריתי אותם אמר ה' וגו'
 • סב,ו - על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים וגו'
 • סב,ז - ואל תתני דמי לו עד יכונן וגו'

ירמיה

 • לג,כה - אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי

יחזקאל

 • לו,כו - ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם

הושע

 • ג,ה - אחר ישבו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם
 • ח,יב - אכתב לו רבי תורתי כמו זר נחשבו

זכריה

 • ח,טז - אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם

תהלים

 • ח,ב - ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ
 • עה,י - וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק
 • קיט,קכו - עת לעשות לה' הפרו תורתך
 • קכב,ו - שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך

איכה

 • ג,ו - במחשכים הושבני כמתי עולם

אסתר

 • ט,כז - קימו וקיבלו היהודים

תלמוד בבלי ברכות

 • ג,ב - אמר לו אדוננו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה וכו'
 • נז,א - אל תקרא מורשה אלא מאורסה

שבת

 • פח,א - אמר רבא אעפ"כ הדר קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים וכו'
 • קיב,ב - אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם
 • קלח,ב - חס ושלום שתשתכח תורה מישראל

ראש השנה

 • ל,א - ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישה

יומא

 • נז,א - אמר רבי ירמיה בבלאי טפשאי משום דדירי בארעא דחשוכא אמרי שמעתא דמחשכן

מגילה

 • יז,ב - וכיון שנתקבצו גלויות נעשה דין ברשעים וכו'
 • לא,ב - אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ

חגיגה

 • ג,א - אמר להם אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש

יבמות

 • צ,ב - לא שהדין כך אלא שהשעה צריכה לכך

גיטין

 • ס,ב - דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן ככתב וכו'
 • דבי רבי ישמעאל תנא אלה אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות וכו'
 • פח,ב - שליחותיהו קא עבדינן

בבא מציעא

 • פה,א - רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה
 • תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה

סנהדרין

 • יד,ב - תלמוד לומר וקמת ועלית אל המקום – מלמד שהמקום גורם
 • כד,א - במחשכים הושביני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל

אבות

 • פ"א מי"ח - רשב"ג אומר על ג' דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום וכו'
 • פ"ג מ"ב - הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו
 • פ"ה מכ"ב - בן בג בג אומר הפוך בה והפוך בה דכלא בה

תמורה

 • יד,ב - מוטב תיעקר אות אחת מן התורה ואל תשתכח תורה מישראל

ירושלמי הוריות

 • פ"א ה"א - יכול אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל וכו'

בראשית רבה

 • פרשה א - הקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא

שמות רבה

 • מז,א - כתב לך... כי על פי הדברים האלה הדא הוא דכתיב אכתב לו רבי תורתי כמו זר נחשבו בשעה שנגלה הקב"ה בסיני וכו'.
 • מז,ב - אלולי שקבלתם תורתי הייתי מחזיר העולם לתוהו ובוהו

דברים רבה

 • פה,ז - אמר הקב"ה לישראל בני חייכם בזמן שאתם משמרים את הדין אני מתגביה וכו'

תנחומא

 • שופטים א - ומנין שהושיב משה סנהדרין על ישראל דכתיב ויבחר משה וכו'

ספרא

 • אמור פרשה ט' - אשר תקראו אותם במועדם - אתם אפילו שוגגים

ספרי

 • דברים יז,ח - אילו ואילו באים לבית הדין הגדול שבלשכת הגזית שמשם תורה יוצאה לכל ישראל שנאמר אל המקום וכו'
 • דברים יז,ט - ובאת לרבות בית דין שביבנה
 • דברים יז,יא - ימין ושמאל אפילו נראים בעיניך על שמאל שהוא ימין וכו'

פסיקתא רבתי

 • כא - כל העולם ומלואו לא נברא אלא בשביל התורה

תרגום לשיר השירים

 • ח,יג - אמר שלמה בסוף נבואתיה עתיד מרי עלמא למימר לכנשתא דישראל בסוף יומיא וכו'

מגילת תענית

 • עשרים ושמונה באדר - ברית כרותה לישראל שלא ימוש ספר התורה מתוכם

סדר עולם רבה

 • פ' ל' ד"ה דברי נחמיה - מכאן ואילך הט אזנך ושמע דברי החכמים

שאילתות

 • משפטים נח ובמהדורת מירסקי ס"ו

מכלתא דרשב"י

 • ויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה עליהם הקב"ה את ההר כגיגית וכו'

זוהר

 • ח"ג קנח,א - אלא אמרו אי יעלון ישראל לארעא נתעבר אנן מלמהו רישין
 • ח"ג רכא,א - דלית לך מלה זעירא דלא תשתכח לה באוריתא
 • ח"ג רכה,א - ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין
 • תיקוני זוהר תיקון ע - לית אתר פנוי מיניה

אמונות ודעות לרס"ג

 • מאמר ג' ד"ה וכיון שהקדמתי

משנה תורה לרמב"ם

 • הקדמה ד"ה גם יתבאר
 • הקדמה ד"ה ובזמן הזה

הלכות יסודי התורה

 • פ"ז ה"א

הלכות תמורה

 • פ"ד הי"ג

הלכות סנהדרין

 • פ"א הלכות א-ג
 • פ"א הלכה ה
 • פ"ב הלכות א-ו
 • פ"ד הלכה א
 • פ"ד הלכה י"א
 • פי"ד הלכות א-ב
 • פט"ז הלכה א
 • פי"ח הלכה א
 • פ"כ הלכה ד
 • פכ"ד הלכה ד

הלכות ממרים

 • פ"א הלכה א
 • פ"א הלכה ב

הלכות מלכים

 • פי"א הלכה ד

ספר המצוות לרמב"ם

 • מצות עשה קע"ד
 • מצות עשה קע"ו
 • מצות לא תעשה שי"ב
 • פיה"מ לרמב"ם סנהדרין פ"א מ"ג
 • מורה נבוכים ח"א פרק ע"א
 • ספר הכוזרי ג, מא

סמ"ג

 • הקדמתו ד"ה

ריטב"א

 • יומא נז,א ד"ה אמטול דדירי

תוספות הרא"ש

 • הוריות ז,א ד"ה

דרשות הר"ן

 • דרוש שביעי ד"ה
 • דרוש י"א ד"ה

רמב"ן

 • דברים יז,יא

רבינו בחיי

 • פרשת שופטים ד"ה וכשם שהשלום וכו'

עקידת יצחק

 • פ' יתרו שער מג

אברבנאל

 • פ' שופטים יז,ח

הנצי"ב

 • העמק דבר דברים יז,י
 • העמק שאלה משפטים נח
 • עמק הנצי"ב

ספר החינוך

 • מצוה עח
 • מצוה תצא
 • מצוה תצה
 • מצוה תצו

טור ושו"ע

 • חו"מ סימן א

בית יוסף למרן השו"ע

 • בהקדמתו ד"ה ועלה בדעתי

מגיד מישרים

 • פרשת ויקרא ד"ה

כסף משנה

 • הלכות סנהדרין פ"א הלכות ה-ו

לחם משנה

 • הלכות סנהדרין פ"ב ה"א

פירושו של רבי דוד פרדו לספרי

 • דברים יז,ט

תורה תמימה

 • דברים יז,יא

חזו"א

 • לקוטי חו"מ סימן א אות א

אחרים

 • (ויקרא כ) והרגת את האשה ואת הבהמה
 • (שם) ואת הבהמה תהרגו
 • (שמות כא) השור יסקל וגם בעליו יומת
 • (במדבר יא) אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, ומשה על גביהן
 • (שם לה) ושפטו העדה והצילו העדה
 • (שם יד) עד מתי לעדה הרעה הזאת, יצאו יהושע וכלב
 • (שמות כג) לא תהיה אחרי רבים לרעות, שומע אני שאהיה עמהם לטובה
 • (ויקרא כא) ומן המקדש לא יצא
 • (שמואל ב יב) ואתנה לך את בית אדניך ואת נשי אדניך בחיקך
 • (שם ג) והמלך דוד הלך אחרי המטה. אמרו לו, לא היה הדבר אלא לפיס את העם
 • (שם) והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו
 • (שם) שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך
 • (ויקרא כד) משפט אחד יהיה לכם
 • (בראשית ד) דמי אחיך צעקים
 • (ויקרא כד) הוצא את המקלל
 • (שם) ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך ה' ביום הזה
 • (דברים יז) יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה
 • (דברים כא) לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו
 • (דברים כא) כי יהיה לאיש בן
 • שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך
 • תן לך בכל שעריך אשר ה' אלהיך נותן לך
 • אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהן
 • והתיצבו שם עמך הרי שבעים ואחד
 • והציגו בשער משפט